شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
باسمه تعالي/ اي بنده ي بيچاره که عمر را به بطالت و تباهي مي گذراني! بدان که تو راهي سفر به وطن اصلي خويش هستي، و روزهاي عمر تو از زمان تولد به منزله ي منزلهاي سفر توست. خداي که صاحب اختيار توست، تو را براي مجاورت جاودانه در منزل اصلي آفريده است و اگر از آنجا بيرونت آورده و راهي سفرت نموده، تا پس از سفر دوباره بدانجا باز گردي، از اين است که مي خواسته از فوايد و کمالات اين سفر بهره ها بيندوزي. حال اگر تو رضاي او بجوئي و راه او بپوئي و آنچه را او گفته پاس داري و آنچه را خواسته به جاي آوري و از آنچه او گفته بپرهيزي، در اين سفر بهره هاي فراوان خواهي برد. آري بکوش که مي تواني...

پيام‌هاي اتاق

تسبیح دیجیتال
پیامی یافت نشد.
تسبیح دیجیتال
گروه پله پله تا خدا
vertical_align_top